Zamknij
ul. Trzebnicka 12 55-114 Kryniczno

W miarę możliwości prosimy wszelkie sprawy kancelaryjne /z wyjątkiem pogrzebu/ załatwiać od pon do pt po mszy świętej wieczornej. Dziękujemy za zrozumienie...

Chrzest Św.

Chrzest dziecka należy zgłosić przynajmniej miesiąc przed uroczystością przynosząc do kancelarii, W planowaniu uroczystości proszę uwzględnić termin obowiązkowej katechezy chrzcielnej dla rodziców i chrzestnych /z naszej parafii/. Najbliższy termin to: 05 X g. 19.00.

Dokumenty potrzebne:

 1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)
  2.Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego – zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego)
  3. Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania
  4. Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że mogą pełnić funkcje chrzestnych. 

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

 1. Niewierzący czy osoby innej wiary,
 2. Osoby niepraktykujące,
 3. Żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
 4. Osoby, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania,
 5. Prowadzący gorszący tryb życia.

Obowiązki osób podejmujących funkcję rodzica chrzestnego określa Kodeks Prawa Kanonicznego (kanony 872-874.)

Kan. 874
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • 1°  jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 • 2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 • 3°  jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 • 4°  jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 • 5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Rzeczy potrzebne do chrztu:

 1. Gromnica,
 2. Biała szata.

Komunia Święta

Dokumenty potrzebne:

 1. Świadectwo chrztu dziecka (jeśli dziecko było chrzczone poza naszą parafią)
 2. Jeśli dziecko jest spoza parafii – zgoda proboszcza parafii na terenie której się mieszka (zgoda proboszcza parafii w której jest się tylko zameldowanym nie jest ważna). 
 3. Od września do maja około raz w miesiącu sa organizowane spotkania formacyjne dla rodziców i dzieci po mszy świętej w niedziele o 11.30. Najbliższy termin 18 X

Sakrament Bierzmowania

Dokumenty potrzebne:

 1. Świadectwo chrztu (jeśli osoba była chrzczona poza naszą parafią).
 2. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej i opinia katechety,
 3. Przygotowanie do tego sakramentu według obowiązujących zasad. Spotkania raz w miesiącu w piatki o 19.00. Najbliższy termin to ….

Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa. Jeśli ślub ma odbywać się w innej parafii, należy dostarczyć zgodę proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego. Rezerwacji dnia i godziny uroczystości ślubnej należy dokonać wcześniej.

Dokumenty potrzebne:

 1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 3 miesiące przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania.
 2. Dowody osobiste.
 3. Zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedmałżeńskich.
 4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej.
 5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach
 6. W przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.

Rozmowa duszpasterska przed ślubem odbywa się w 2 etapach:

 1. Spisanie protokołu przedślubnego, inne ustalenia szczegółowe. Na drugą część należy umówić się na konkretny termin.
 2. Rozmowa duszpasterska (ma na celu stwierdzić czy nie ma przeszkód do ważnego zawarcia sakramentu małżeństwa).

Sakrament chorych

Osoby z adresami można zgłaszać w kancelarii. Na przyjście kapłana z Komunia święta przygotowujemy na stole obrus /serwetę/, krzyż i zapalone świece. Rodzina razem z chorym uczestniczy w obrzędzie sakramentu.

Odwiedzamy chorych w pierwsze piątki miesiąca od g. 9.00.

Rodzina powinna zadbać o to, aby chory  pojednał  się z Bogiem przed śmiercią – nie odkładać przyjęcia sakramentu chorych na ostatnią chwilę, bo jest to sakrament dla żyjących, umacnia w cierpieniu i toruje drogę do nieba.

Pogrzeb katolicki

Dokumenty potrzebne:

 1. O śmierci należy powiadomić miejscowych duszpasterzy.
 2. By przyjąć pogrzeb wymagany jest akt zgonu z USC (do wglądu).
 3. Dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chorych.
 4. Jeżeli zmarła osoba jest spoza parafii potrzebna jest zgoda od proboszcza miejsca zamieszkania.

Pamiętajmy, że najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.)
Warto naśladować piękny zwyczaj zamawiania Mszy św. za osobę Zmarłą. Dzięki naszej modlitwie nasi Bliscy Zmarli dostępują radości nieba.

Live a Reply

Live Reply

Szukasz informacji o chrzcie, I komunii, bierzmowaniu, ślubie lub pogrzebie?

Wiekszość odpowiedzi na Twoje pytania znajdziesz na stronie naszej Kancelarii Parafialnej.