Zamknij
ul. Trzebnicka 12 55-114 Kryniczno

W miarę możliwości prosimy wszelkie sprawy kancelaryjne /z wyjątkiem pogrzebu/ załatwiać od pon do pt po mszy świętej wieczornej. Dziękujemy za zrozumienie.

Do Kancelarii Parafialnej udajemy się w sprawie:

Chrzest Św.

Dokumenty potrzebne w kancelarii parafialnej:

Chrzest dziecka należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

 1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)
  2.Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego – zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego)
  3. Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania
  4. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami oraz zaświadczenie o ich bierzmowaniu.

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

 1. Niewierzący czy osoby innej wiary,
 2. Osoby niepraktykujące,
 3. Żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
 4. Osoby, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania,
 5. Prowadzący gorszący tryb życia.

Obowiązki osób podejmujących funkcję rodzica chrzestnego określa Kodeks Prawa Kanonicznego (kanony 872-874.)

Kan. 874
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • 1°  jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 • 2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 • 3°  jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 • 4°  jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 • 5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Rzeczy potrzebne do chrztu:

 1. Gromnica,
 2. Biała szata.

Komunia Święta

Dokumenty potrzebne do I Komunii św.:

 1. Świadectwo chrztu dziecka (jeśli dziecko było chrzczone poza naszą parafią)
 2. Jeśli dziecko jest spoza parafii – zgoda proboszcza parafii na terenie której się mieszka (zgoda proboszcza parafii w której jest się tylko zameldowanym nie jest ważna).

Sakrament Bierzmowania

Dokumenty potrzebne do Sakramentu Bierzmowania:

 1. Świadectwo chrztu,
 2. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej i opinia katechety,
 3. Przygotowanie do tego sakramentu według obowiązujących zasad,
 4. W przypadku osób dorosłych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej i bezpośrednie przygotowania do tego sakramentu (dodatkowe informacje i zapisy w kancelarii parafialnej).

Sakrament chrztu wprowadza człowieka do wspólnoty Kościoła, natomiast w darze sakramentu bierzmowania Jezus Chrystus ubogaca chrześcijanina stałym i specjalnym działaniem Ducha Świętego. Moc Ducha Pocieszyciela jest szczególna i wyjątkowa, bowiem doskonalej jednoczy ochrzczonego ze wszystkimi członkami całego Kościoła. W tym umocnieniu w jedności moc Ducha odpowiedzialniej zobowiązuje, aby każdy umocniony już przez swoje słowa, gesty, znaki i czyny codziennego życia stawał się świadkiem Zbawiciela, przyczyniał się do rozszerzania wiary (apostolstwa), jak również bez obaw i wątpliwości wiary bronił (kan. 879).

Trudno sobie wyobrazić lepszą okazję, aby już w chwili przyjęcia sakramentu bierzmowania, rozpocząć przeżywanie doskonalszej więzi z Kościołem i rozwijać się coraz bardziej na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia.

Wymagania stawiane bierzmowanym 

Z racji na wagę tego sakramentu i uzdalniającą moc Ducha Świętego bierzmowanie może przyjąć ten, kto został najpierw ochrzczony i ugruntowany w życiu wiary (kan. 889,1). Budowanie trwałej wspólnoty Kościoła wymaga osobistej i świadomej decyzji oraz wewnętrznej gotowości do autentycznego wyznawania wiary, bronienia jej i życia według jej zasad. Trzeba najpierw dogłębnie poznać zobowiązania wynikające z chrztu świętego, osobiście i uroczyście odnowić te przyrzeczenia (kan. 889,2) i przez właściwe przygotowanie indywidualnie podjąć ważną decyzję o zaproszeniu Ducha Świętego do osobistego życia. Samo przygotowanie do bierzmowania nie może wynikać z przymusu, ale musi być autonomiczną decyzją kandydata do bierzmowania.

Tak jak nikogo nie można zmusić do miłości, tak Duch Święty nie chce nikogo uszczęśliwiać na siłę. Jednakże w realizacji osobistej decyzji młodego czy starszego kandydata o podjęciu przygotowania do bierzmowania powinni uczestniczyć z ramienia wspólnoty Kościoła rodzice, duszpasterze i wierni. Oni to, jako już dojrzalsi w wierze powinni zadbać, aby kandydaci zostali odpowiednio pouczeni i byli właściwie dysponowani do przyjęcia darów Ducha Świętego (kan. 889,2).


Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa. Jeśli ślub ma odbywać się w innej parafii, należy dostarczyć zgodę proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego. Rezerwacji dnia i godziny uroczystości ślubnej należy dokonać wcześniej.

W kancelarii parafialnej narzeczeni przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

 1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 3 miesiące przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania.
 2. Dowody osobiste.
 3. Zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedmałżeńskich.
 4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej.
 5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach
 6. W przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.

Rozmowa duszpasterska przed ślubem odbywa się w 2 etapach:

 1. Spisanie protokołu przedślubnego, inne ustalenia szczegółowe. Na drugą część należy umówić się na konkretny termin.
 2. Rozmowa duszpasterska (ma na celu stwierdzić czy nie ma przeszkód do ważnego zawarcia sakramentu małżeństwa).

Pogrzeb katolicki

Dokumenty potrzebne przy załatwianiu Pogrzebu Katolickiego:

 1. O śmierci należy powiadomić miejscowych duszpasterzy.
 2. Rodzina powinna zadbać o to, aby chory  pojednał  się z Bogiem przed śmiercią – nie odkładać przyjęcia sakramentu chorych na ostatnią chwilę, bo jest to sakrament dla żyjących, umacnia w cierpieniu i toruje drogę do nieba.
 3. By przyjąć pogrzeb wymagany jest akt zgonu z USC (po wpisaniu do księgi zmarłych w parafii akt zgonu jest oddawany).
 4. Dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chorych.

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.)
Warto naśladować piękny zwyczaj zamawiania Mszy św. za osobę Zmarłą zamiast kwiatów czy wieńców pogrzebowych. Dzięki naszej modlitwie nasi Bliscy Zmarli dostępują radości nieba.

Katechizm naszego Kościoła uczy nas, że: „w śmierci, będącej rozdzieleniem duszy i ciała, ciało człowieka ulega zniszczeniu, podczas gdy jego dusza idzie na spotkanie z Bogiem”.

Oznacza to, że śmierć nie jest absolutnym końcem ludzkiego życia. Może być traktowana najwyżej jako kres jednego z jego etapów, na podobieństwo narodzin człowieka, będących zakończeniem życia płodowego, a zarazem – początkiem istnienia poza łonem matki. Raz zaistniałe życie człowieka nigdy nie zostanie unicestwione, chociaż podlega różnym przemianom.

Jest o tym mocno przekonany Kościół, który modli się: „albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie” (Prefacja o zmarłych).

Z tak silną wiarą winniśmy przeżywać każdy chrześcijański pogrzeb, osoby nam bliskiej czy znanej.

Live a Reply

Live Reply

Szukasz informacji o chrzcie, I komunii, bierzmowaniu, ślubie lub pogrzebie?

Wiekszość odpowiedzi na Twoje pytania znajdziesz na stronie naszej Kancelarii Parafialnej.